giovedì 16 giugno 2011

مچ احمدی نژاد در جریان زد و بند با امریکا گرفته شده


گزارش یک نشریه چاپ امارات متحده: مشائی بهانه است

مچ احمدی نژاد در جریان
زد و بند با امریکا گرفته شده
نشریه دنشنال که در امارات متحده عربی به زبان انگلیسی منتشر می شود، در آخرین شماره خود نوشت که جدائی خامنه ای و احمدی نژاد از یکدیگر از زمانی علنی و جدی شد که رهبر جمهوری اسلامی به اطلاعاتی دست پیدا کرد که بموجب آن احمدی نژاد برای مصالحه اتمی با امریکائی ها به تفاهم هائی رسیده بود که علی خامنه ای از آن بی خبر بود. این نشریه برای تائید نظر خود اشاره به تفسیری می کند که در روزنامه واشنگتن پست به قلم "ایگناتیوس" منتشر شده است. در این تفسیر اشاره شده است که احمدی نژاد در پی توافق هسته ای با امریکا بود و امریکا نیز طالب رئیس جمهوری قدرتمند و صاحب اختیار در ایران است که بتواند چنین توافقی را عملی کند.

آقای خامنه ای بویژه در شرایط فعلی که او تصور می کند امریکا بدلیل شورش مردم در کشورهای عربی درموقعیت ضعیف قرار گرفته، مخالف سازش با امریکا و دادن امتیاز برای مصالحه اتمی است.

در چنین شرایطی است که در آینده نزدیک فشارهای تحریمی امریکا بر ایران بیشتر خواهد شد. بویژه که نگرانی از تصمیم نهائی تهران برای تولید سلاح اتمی وسعت گرفته است .