mercoledì 2 maggio 2012

به کدامین گناه با این مادر اینچنین رفتار میکنید ؟به جرم دفاع از حقوق بشر مردم ایران

این نرگس محمدی است که به جرم دفاع از حقوق بشر مردم ایران در بند زنان زندان کودتا در اوین اسیر است. زیر فشار زندان دچار بیماری فلج عضلانی شده است. دو فرزند چشم به راه در خانه دارد و خود چشم به راه دیدار فرزندانش، که سنگدلال ممکن نمی سازند

از پیک نت